Enable AVIF image support if using image optimization in Autoptimize

Enable AVIF image support if using image optimization in Autoptimize on your child site.

Snippet Type

Execute on Child Sites

Snippet

add_filter('autoptimize_filter_imgopt_webp_js', function(){return '<script data-noptimize="1">function c_img(a,b){src="avif"==b?"data:image/avif;base64,AAAAIGZ0eXBhdmlmAAAAAGF2aWZtaWYxbWlhZk1BMUIAAADybWV0YQAAAAAAAAAoaGRscgAAAAAAAAAAcGljdAAAAAAAAAAAAAAAAGxpYmF2aWYAAAAADnBpdG0AAAAAAAEAAAAeaWxvYwAAAABEAAABAAEAAAABAAABGgAAABoAAAAoaWluZgAAAAAAAQAAABppbmZlAgAAAAABAABhdjAxQ29sb3IAAAAAamlwcnAAAABLaXBjbwAAABRpc3BlAAAAAAAAAAEAAAABAAAAEHBpeGkAAAAAAwgICAAAAAxhdjFDgQ0MAAAAABNjb2xybmNseAACAAIAAYAAAAAXaXBtYQAAAAAAAAABAAEEAQKDBAAAACJtZGF0EgAKCBgADsgQEAwgMgwf8AAAWAAAAACvJ+o=":"data:image/webp;base64,UklGRhoAAABXRUJQVlA4TA0AAAAvAAAAEAcQERGIiP4HAA==";var c=new Image;c.onload=function(){var d=0<c.width&&0<c.height;a(d,b)},c.onerror=function(){a(!1,b)},c.src=src}function s_img(a,b){w=window,"avif"==b?!1==a?c_img(s_img,"webp"):w.ngImg="avif":!1==a?w.ngImg=!1:w.ngImg="webp"}c_img(s_img,"avif");document.addEventListener("lazybeforeunveil",function({target:a}){window.ngImg&&["data-src","data-srcset"].forEach(function(b){attr=a.getAttribute(b),null!==attr&&-1==attr.indexOf("/client/to_")&&a.setAttribute(b,attr.replace(/\/client\//,"/client/to_"+window.ngImg+","))})});</script>';});  
1 Like

This topic was automatically closed 30 days after the last reply. New replies are no longer allowed.